pirmdiena, 2015. gada 1. jūnijs

Maijā mūsu grāmatu klāstam pievienotās grāmatas


SABIEDRISKI POLITISKĀ LITERATŪRA

Zuimača, Eleonora.  Piedzīvojuma pedagoģijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbā : metodiskais līdzeklis / Eleonora Zuimača. - [Rīga] : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2013 (Jumi). - 68 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - (Pedagoga bibliotēka ; 3). - Bibliogrāfija: 62.-63. lpp.
        Sociālās iemaņas - Mācīšana un mācīšanās.

 

VALODNIECĪBA

Latviešu valodas gramatika / autori: Ilze Auziņa, Ieva Breņķe, Juris Grigorjevs, Inese Indričāne, Baiba Ivulāne, Andra Kalnača, Linda Lauze, Ilze Lokmane, Dace Markus, Daina Nītiņa, Gunta Smiltniece, Baiba Valkovska, Anna Vulāne. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 1022, [1] lpp. : tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 960.-[983.] lpp. un alfabētiskais jēdzienu rādītājs: 984.-[1020.] lpp.
        Latviešu valoda - Gramatika - Teorija utt.

 

LAUKSAIMNIECĪBA

 Neparasti dārzeņi : svešādi kāpostaugi, tomātu radinieki, daudzveidīgi lapu dārzeņi, piemirsti sakņaugi, citādi zirņi un pupas, eksotiski ķirbjaugi / - Rīga : Lauku Avīze, 2015 (Poligrāfijas grupa Mūkusala). - 64 lpp. : il., portr. ; 28 cm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2015/3 (242).
        Dārzeņi. Dārzeņkopība.

 

MĀKSLA

Allen, Woody, 1935-.  Blue Jasmine [videoieraksts] : Jasmīnas stāsts : - Latvija : Acme Film, 2014. - 1 DVD (94 min.).
Bergholde, Agnese, 1980-.  Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā : Mittelalterliche Architektur und Bauplastik des Doms zu Riga im europäischen Vergleich : - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 407, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas ; 4). - Bibliogrāfija: 389.-399. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums vācu valodā. - Vietu un objektu rādītājs: 400.-403. lpp. un personu rādītājs: 404.-[408.] lpp.
        Arhitektūra, viduslaiku - Latvija - Promocijas darbi - Rīga. Baznīcu ēkas - Latvija - Promocijas darbi - Rīga. Arhitektūra - Latvija - Detaļas - Promocijas darbi - Rīga. Rotājumi un ornamenti, arhitektoniskie - Latvija - Promocijas darbi - Rīga.
        Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt - Promocijas darbi.
Grauba, Aigars, 1965-.  Sapņu komanda 1935 [videoieraksts] / režisors - inscenētājs Aigars Grauba ; scenārija autori Aigars Grauba, Andrejs Ēķis. - [B.v.] : Platforma Film ; Cinevilla studio, 2013. - 1 DVD (118 min) : skaņa, krās. ; 12 cm. - DVD video ; reģions: 0. - Latviešu valodā ar subtitriem krievu, angļu un lietuviešu val. - Uz apvāka anot. latviešu val.
        Spēlfilmas.
Holmsa, Pegija.  Mazā nāriņa Ariēlas bērnība [videoieraksts] : Little Mermaid Ariels Beginning : animācijas filma / režisore Pegija Holmsa. - Rīga : Forum Cinemas Home Entertainment, 200x. - 1 DVD (74 min.).
Reiniks, Lauris, 1979-.  Ziemassvētkos [video ieraksts].] : koncerts Arēnā Rīga. - Rīga : Micrec, 2013. - 1 DVD (43:09) : digitāls, stereo.
        Pasakā ; Dāvana / Lauris Reiniks ; Karīna Tropa.
        Populārā mūzika.


  

ĢEOGRĀFIJA

Lapsa, Lato, 1969-.  Razbainieku salas : [ceļojuma piezīmes] / Lato Lapsa ; red. Gundega Blūmberga ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 334, [2] lpp. : il. - Bibliogr. : 333.-335. lpp.
        ISBN 9789984887937.
        Ceļojumi.
        Okeānija.

 

VĒSTURE

Ķezbers, Ivars Jānis, 1944-1997.  Durvīs. Tā tas bija / Ivars Ķezbers ; sastādīja Dace Ķezbere ; [atbildīgā redaktore Liene Soboļeva]. - Rīga : Jumava, [2015]. - 316, [3] lpp., [24] lpp. iel. : il. ; 24 cm.
        ISBN 9789934117329. . - ISBN 9789934117046.
        Politiķi - Latvija - Biogrāfijas. Vēsturnieki - Latvija - Biogrāfijas.

 

DAIĻLITERATŪRA

LATVIEŠU LITERATŪRA

Apškrūma, Kornēlija, 1937-.  Mātes svētība : dzeja / Kornēlija Apškrūma ; Birutas Žurovskas akvareļi ; Māras Alševskas dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789934051579.
        Latviešu dzeja.
Berelis, Guntis, 1961-.  Vārdiem nebija vietas : vēsturisks romāns / Guntis Berelis ; redaktori: Vents Zvaigzne, Dace Sparāne ; priekšvārdu angļu valodā tulkoja Aija Uzulēna ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 252, [3] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 2). - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.
        ISBN 9789984887876.
        Vēsturiskā proza, latviešu.
Bērziņš, Uldis, 1944-. Izņemts no skolas [skaņu ieraksts] : dzeja / Uldis Bērziņš ; sakārt. un lasa Kaspars Znotiņš ; skaņu režisors Olivers Tarvids. - [Rīga ] : Apostrofs, 2014. - 1 CD (38:23) : digitāls ; 12 cm + teksta piel. ([8] lpp. : ģīm. ; il. ; 12 cm). - (Klausāmgrāmata). (Kultūras kanons). - Pielikumā komentāri latviešu val.
        Latviešu dzeja. Audiogrāmatas. Kanons (literatūra).
Einfelds, Jānis, 1967-.  Rīga : triloģija / Jānis Einfelds ; redaktore Dace Sparāne ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 469, [2] lpp. ; 22 cm.
        Latviešu proza - 21 gs. Latviešu romāni.
Gaile, Inga, 1976-. Āda [skaņu ieraksts] : luga / teksts: Inga Gaile ; mūzika: Jānis Burmeisters. - [Rīga] : Apostrofs, 2014. - 1 CD (58:02) : digitāls ; 12 cm + teksta piel. ([8] lpp. : il. ; 12 cm). - Pielikumā anotācija latviešu val.
        Latviešu drāma. Audiogrāmatas.
Kalme, Irina.  Lugas un viencēlieni / Irina Kalme. - Autores izdevums. - [B.v.] : Autores izdevums, [2015]. - 135 lpp.
        Saturā: Lonīt, tici man!/ Es palikšu Kurzemē/ Vienalga- būšu tavs/ Ak, skaistā jaunība!/ Padomdevēja/ Godīgam jābūt.
        ISBN 9789984911342.
M. M. M.  Baltie, sīcošie / M.M.M. ; [vāka noformējums: Rihards Freijs]. - [Krape : Gita Mullere], ©2015 (Drukātava). - 124 lpp. ; 21 cm. - "Speciāli grāmatai gleznots darbs. Darba autors: Rita Fedčenko"--Titlp. 2. pusē.
        ISBN 9789934144950.
        Latviešu romāni.
Pūce, Kaspars, 1948-.  Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi Padomijā : bērnības atmiņas / Kaspars Pūce ; [red. Gundega Saulīte ; māksl. Daiga Brinkmane]. - [Rīga] : Vesta LK, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp. : il., ģīm., faks. - (Laika grāmata). - Izdevējziņas ņemtas no LNB datu bāzes.
        ISBN 9789934511066 : cietos vākos.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Aktieri - Latvija - Biogrāfijas. Dzīvesstāsti. Biogrāfijas - Latvija.
Sakss, Nils, 1983-.  Nāve - tās nav beigas : trilleris / Nils Sakss, Jurģis Liepnieks ; literārais redaktors Guntis Berelis ; māksliniece Aļona Vinogradova. - [Rīga] : Zanes grāmatas, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 431 lpp. ; 23 cm. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789934143625.
        Detektīvromāni, latviešu.
Žolude, Inga, 1984-. Sarkanie bērni [skaņu ieraksts] : romāns / Inga Žolude. - [Rīga] : Apostrofs, 2013. - 1 CD (8:02:41) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([8] lpp. : ģīm. ; 12 cm). - (Klausāmgrāmata). - MP3 formātā. - Pielikumā anotācija latviešu val. . - Aprakstīts pēc ietvara.
        ISBN 9789984886053.
        Latviešu romāni. Audiogrāmatas.
Viks, 1939-.  Santamonika, Arhangeļskas apg. / Viks ; [Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone]. - Rīga : Jumava, 2015. - 374, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789934117268.
        Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Militārais dienests - Krievija - Daiļliteratūra - Arhangeļskas apgabals. Karavīri.
        Arhangeļska.
Zeltkalis, Helmūts.  Mīlestība un hibrīdkarš : romāns. - Kuldīga : Māris Zindbergs, 2015. - 432 lpp.
        ISBN 9789984972961.
Žuravska, Dzintra, 1939-.  Rampas viņā pusē : improvizācijas par teātra tēmu / Dzintra Žuravska ; [vāka dizains Ērika Tomsone ; atb. par izd. Veronika Lāce]. - Rīga : Sol Vita, [2015]. - 222, [1] lpp. - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.
        ISBN 9789984894508 : cietos vākos.
        Latviešu proza. Teātris.

 

Ārzemju literatūra

Abdullajevs, Čingizs.  Vientuļo siržu nams : [kriminālromāns] / Čingizs Abdulajevs ; no krievu val. tulk. Maija Medne ; red. Irisa Sakne ; vāka noform. Normunds Tiltiņš. - Rīga : Juvetas, 2015. - 272 lpp.
        ISBN 9789934817687.
        Detektīvromāni, krievu.
Bakmans, Frēdriks.  Vīrs, vārdā Ūve : romāns / Frēdriks Bakmans ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; māksliniece Sana Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 324, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984235073.
        Zviedru romāni.
Binčija, Meiva.  Nedēļa viesu namā : romāns / Meiva Binčija ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; [redaktore Kristīne Kupce]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 309, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934051418.
        Īru romāni (angļu valoda).
Deivisa, Anna.  Kaisles atspulgi : romāns / Anna Deivisa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Marta Tālmane ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; vāka foto: Anna Subotina, Iakov Kalinin. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 406, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984357843.
        Angļu romāni.
Kellija, Ketija.  Medus karaliene : romāns / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 474, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984357775.
        Īru romāni (angļu valoda).
Mičels, Deivids. Jākoba de Zūta tūkstoš rudeņi : [romāns] / Deivids Mičels ; no angļu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 550, [1] lpp.
        ISBN 9789934040061.
        Angļu romāni.
Moja, Džodžo.  Pēdējā vēstule no mīļotā : [romāns] / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 478 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934048807.
        Angļu romāni.
Pīrsa, Leslija. Solījums : romāns / Leslija Pīrsa ; no angļu valodas tulkojusi Agate Vilde ; redaktore Dace Barone ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 429, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934037078.
        Angļu romāni. Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Daiļliteratūra.
Svonsons, Pīters.  Līdz nāve mūs šķirs : romāns / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 397 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984357904.
        Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.
Voskampa, Anna.  Tūkstoš dāvanu : uzdrīkstēšanās dzīvot pilnīgi tur, kur esi / Anna Voskampa ; no angļu valodas tulkojis Jānis Barons ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 247, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [243.]-248. lpp. - Oriģ. nos.: One thousand gifts.
        ISBN 9789934044052.
        Kristīgā dzīve. Pašaktualizācija (psiholoģija) - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Dzīves veidošana - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu.

 

 

LITERATŪRA BĒRNIEM

Auseklis, Uldis, 1941-.  Vējš rudenī spēlē paslēpes : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Uldis Auseklis ; māksliniece Indra Sproģe ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, ©2015 (Talsu tipogrāfija). - [24] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 059). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934533211.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Auseklis, Uldis, 1941-.  Bante un tante : jauni dzejoļi bērniem / Uldis Auseklis ; māksliniece Signe Ērmane-Ļitvina ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 72 lpp. : il. ; 23 cm.
        ISBN 9789934150449.
        Bērnu dzeja, latviešu. Bērnu literatūra.
Baltvilks, Jānis, 1944-2003.  Melnā dziesmiņa : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Jānis Baltvilks ; māksliniece Anita Kreituse ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, ©2014 (Talsu tipogrāfija). - [20] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 054). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934533174.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Baltvilks, Jānis, 1944-2003. Kaķuzirņi un kurmjukārkli / Jāņa Baltvilka pekstiņi ; sastādījis Māris Rungulis ; redaktore Inese Zandere ; Anitas Paegles zīmējumi ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 30, [1] lpp. : il. ; 15 x 19 cm.
        ISBN 9789984820965 (ies.).
        Bērnu stāsti, latviešu. Literārās pasakas, latviešu.
Bārda, Fricis, 1880-1919.  Lietus vīriņš : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Fricis Bārda ; māksliniece Ināra Garklāva ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, ©2014 (Talsu tipogrāfija). - [28] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem līdz 1940 ; 050). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934533136.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Bērziņš, Māris, 1962-.  Svina garša : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; vāka dizains: Jānis Esītis ; pēcvārdu sarakstīja Ilze Jansone. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 341, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts (sērija) ; 6). - Teksts latviešu valodā, pēcvārds paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984887814.
        Vēsturiskā proza, latviešu.
        Latvija - Etniskās attiecības - 20 gs - Daiļliteratūra.
Briedis, Leons, 1949-.  Baltais sunītis : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Leons Briedis ; māksliniece Anta Pence ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, ©2015 (Talsu tipogrāfija). - [24] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 058). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934533228.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Cepīte, Inguna. No Rīgas līdz Rīgai : Tobiass un Tama lielajā Eiropas bibliotēku ceļojumā / Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš ; māksliniece Elīna Brasliņa. - Rīga : Pētergailis, [2014] (Jelgavas tipogrāfija). - 90, [5] lpp. : il. ; 26 cm. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984333861.
        Bērnu stāsti, latviešu. Ceļojumi - Daiļliteratūra bērniem.
Gaile, Inga, 1976-.  Vai otrā grupa mani dzird? : dzejoļi ģimenēm ar bērniem / Inga Gaile ; māksliniece Anete Melece ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ivs Zenne. - [Rīga] : Liels un mazs, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 60, [3] lpp. : il. ; 25 cm.
        ISBN 9789934533099.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Grimm, Jacob, 1785-1863.  Sarkangalvīte [skaņu ieraksts] / brāļi Grimmi. - Rīga : Dagmāra-stereo, [s.a.]. - 1 CD (55:14) : digitāls, stereo ; 12 cm.
        Sarkangalvīte -- Kā ezis ar zaķi gāja skrieties -- Salms, ogle un pupa -- Spole, atspole un adata -- Kristāla lode -- Neapmierinātais kurpnieks -- Gudrinieki -- Runcis un lapsa -- Ganu zēns.
        Literārās pasakas, vācu.
Ivaska, Astrīde, 1926-.  Skaties! : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Astrīde Ivaska ; māksliniece Jurika Bakāne ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, ©2014 (Talsu tipogrāfija). - [20] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 052). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934533150.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Karija, Anna.  Īstā Rebeka / Anna Karija. - Rīga : Lietusdārzs, 2015. - 151 lpp. : il.
        ISBN 9789984869605.
Lāgerkranca, Rūse. Mana laimīgā dzīve : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] / Rūse Lāgerkranca, Ēva Eriksone ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 134, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - (Lāgerkranca . Eriksone ; 1). - "Lasi arī otro grāmatiņu par Dunni" - vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934045141 (ies.).
        Bērnu stāsti, zviedru.
Landaus, G.  Sniegbaltītes skola [skaņu ieraksts] : muzikāla pasaka / G. Landaus. - Rīga : Dagmāra-stereo, [s.a.]. - 1 CD : digitāls, stereo ; 12 cm. - (Audio bērniem).
Lindenbauma, Pija.  Brigita un brāļi aļņi / Pija Lindenbauma ; tulkojusi Daina Grūbe ; [redaktore Marika Taube]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). - [32] lpp. : il. ; 27 cm.
        ISBN 9789934042980.
        Bērnu stāsti, zviedru. Bērnu literatūra.
Neibarts, Aivars, 1939-2001.  Zooloģiskais dārzs : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Aivars Neibarts ; māksliniece Lāsma Pujāte ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, ©2015 (Talsu tipogrāfija). - [24] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 060). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934533235.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Olafsdotira, Oidira Ava. Astoņu ziedlapu roze : romāns / Oidira Ava Olafsdotira ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; māksliniece Sana Romanovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 255, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984234885 (ies.).
        Islandiešu romāni. Vecāki un bērns - Daiļliteratūra. Tēvi un meitas - Daiļliteratūra. Tēva stāvoklis - Daiļliteratūra.
Olsone, Kristīna.  Stikla bērni : [stāsts vidējā skolas vecuma bērniem] / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 159, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934048357.
        Bērnu stāsti, zviedru.
Pastore, Luīze, 1986-.  Neredzamais cilvēks : detektīvstāsts bērniem / Luīze Pastore ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; literārā redaktore Māra Ņikitina. - Rīga : Neputns, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 59 lpp. : il. ; 22 cm. - (Mākslas detektīvi ; 2. grāmata). - Priekštitullapā reprodukcija: Kārlis Padegs "Zābaki un suns" (1935).
        ISBN 9789934512513.
        Bērnu stāsti, latviešu. Detektīvromāni, latviešu. Bērnu literatūra.
Pastore, Luīze, 1986-.  Pazudušais pērtiķis : detektīvstāsts bērniem / Luīze Pastore ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; literārā redaktore Māra Ņikitina. - Rīga : Neputns, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 59 lpp. : il. ; 22 cm. - (Mākslas detektīvi ; 1. grāmata). - Priekštitullapā reprodukcija: Janis Rozentāls "Princese ar pērtiķi" (1913).
        ISBN 9789934512506.
        Bērnu stāsti, latviešu. Detektīvromāni, latviešu.
Pervika, Aino.  Prezidents : [stāsti jaunākā skolas vecuma bērniem] / Aino Pervika ; ilustrācijas zīmējusi Pireta Rauda ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 74, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Tänapäev.
        ISBN 9789934533259.
        Bērnu stāsti, igauņu. Prezidenti - Daiļliteratūra bērniem.
Pēlmanis, Laimons, 1914-1990.  Esmu drošsirdīgs mednieks : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Laimonis Pēlmanis ; māksliniece Maija Kurševa ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, ©2014 (Talsu tipogrāfija). - [24] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 051). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934533143.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Plūdons, Vilis, 1874-1940.  Zaķīšu pirtiņa : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Vilis Plūdons ; mākslinieks Andris Eglītis ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, ©2014 (Talsu tipogrāfija). - [18] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem līdz 1940 ; 049). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Pulkinena, Rīka.  Patiesība : romāns / Rīka Pulkinena ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Aija Lāce ; vāka dizains: Aino-Maija Metsola. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 378, [1] lpp. ; 19 cm.
        Somu romāni.
Rainis, Jānis, 1865-1929.  Mīkla : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Jānis Rainis ; māksliniece Alise Mediņa ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, ©2015 (Talsu tipogrāfija). - [20] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem līdz 1940 ; 055). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Reihenštetere, Frīderuna.  Bebrēns un citi dzīvnieki pie upes : saistoši stāstiņi un noderīga informācija, CD ar grāmatas tekstiem un dabas skaņām : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Frīderuna Reihenštetere ; Hansa Gintera Dēringa ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (PNB Print). - 31, [1] lpp. : il. ; 29 cm + 1 CD. - Oriģ. nos.: Die Kleine Biber und die Tiere am Fluss. - Audiodiskā stāstiņi par dzīvniekiem, papildināti ar dabas skaņām, un neliela jautājumu spēle.
        Dzīvnieki - Folklora.
Rinkule-Zemzare, Dzidra, 1920-.  Grieziet ceļu! : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Dzidra Rinkule-Zemzare ; māksliniece Kristiāna Dimitere ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, ©2015 (Talsu tipogrāfija). - [24] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 056). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Roberešts, Tjerī.  Vilks, kurš izvēlās no grāmatas / Tjerī Roberešts ; Greguārs Mabīrs ; [tulk. Laura Romanovska ; red.: Renāte Neimane (atb.), Inga Bērze (lit.)]. - Rīga : Lauku Avīze, [2015] (Latvija : PNB Print). - [25] lpp. : il. - Ilustrātors titullapā un uz vāka uzrādīts kā otrais autors. . - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.
        ISBN 9789934150715 : cietos vākos.
        Bērnu literatūra. Bērnu stāsti.
Sabitova, Dina. Cirks lādītē : [pasaka jaunākā skolas vecuma bērniem] / Dina Sabitova ; no krievu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; Natālijas Salienko ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (PNB Print). - 262, [1] lpp. : il. ; 23 cm.
        ISBN 9789934150432.
        Bērnu stāsti, krievu. Cirks - Daiļliteratūra bērniem.
Stāraste, Margarita, 1914-2014.  Pasaku ābece [skaņu ieraksts] / Margarita Stāraste. - Rīga : Dagmāra-stereo, [s.a.]. - 1 CD (56:09) : digitāls, stereo ; 12 cm. - (Audio bērniem).
        Ābeces.
Tabūna, Daina, 1985-.  Pirmā reize : [stāsti] / Daina Tabūna ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, 2014. - 151, [1] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934120848.
        Stāsti, latviešu.
Viks, 1939-.  Bērnu saruna : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Viks ; mākslinieks Leonards Laganovskis ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, ©2015 (Talsu tipogrāfija). - [20] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 057). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934533198.
        Bērnu dzeja, latviešu.
 Zelta zirgs [videoieraksts] : animācijas filma / režisors Reinis Kalnaellis ; prod. Vilnis Kalnaellis ; scenār. aut. Cecile Somers ; dial. aut. Andris Akmentiņš ; māksl.: Xavier Dujardin, Laima Puntule ; anim. rež. Taiga Zīle ; komp. Anselme Pau ; sk. rež. Andris Barons ; lomas ierunājuši: Laima Vaikule, Uldis Dumpis, Zane Dombrovska ... [u.c.]. - Rīga : Rija, 2014. - 1 DVD (79min). - Visiem reģioniem ; DVD formāts: 16:9. - Skaņa un subtitri latv. val.
        Multiplikācijas filmas.
Zandere, Inese, 1958-.  No zvaigznītes : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Inese Zandere ; māksliniece Gita Ruģēna ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, ©2014 (Talsu tipogrāfija). - [20] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 053). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934533167.
        Bērnu dzeja, latviešu.
Zandere, Inese.  Pasaciņa asaciņa par sēņošanu blēņošanu : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Inese Zandere ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; mākslinieks Edmunds Jansons ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, 2014 (Talsu tipogrāfija). - [28] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 039).
        ISBN 9789984820934.
        Bērnu dzeja, latviešu. Pasaku dzeja, latviešu.
Zandere, Inese.  Zirgs : [dzejolis pirmsskolas vecuma bērniem] / Inese Zandere ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; mākslinieks Reinis Pētersons ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, 2013 (Talsu tipogrāfija). - [22] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 024).
        Bērnu dzeja, latviešu.
Ziedonis, Imants, 1933-2013.  Blēņas un pasakas [skaņu ieraksts] / Imants Ziedonis. - [Rīga] : Dagmāra-stereo, [s.a.]. - 1 CD (51:39) : digitāls, stereo ; 12 cm.
        Literārās pasakas, latviešu.
Zutis, Mārtiņš, 1988-.  Nenotikušais atklājums : [stāsts pirmsskolas vecuma bērniem] / teksts, ilustrācijas, dizains: Mārtiņš Zutis ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [28] lpp. : il. ; 24 cm.
        ISBN 9789934533242.
        Bērnu stāsti, latviešu.

   

AUDIO, VIDEO

Allen, Woody, 1935-.  Blue Jasmine [videoieraksts] : Jasmīnas stāsts : drāma / written and directed by WoodyAllen ; stars: Alec Baldwin, Cate Blanchett, Louis C.K., Peter Sarsgaard, Bobby Cannavale, Andrew Dice Clay, Sally Hawkins, Michael Stuhlgaard. - Latvija : Acme Film, 2014. - 1 DVD (94 min.).
Grauba, Aigars, 1965-.  Sapņu komanda 1935 [videoieraksts] / režisors - inscenētājs Aigars Grauba ; scenārija autori Aigars Grauba, Andrejs Ēķis. - [B.v.] : Platforma Film ; Cinevilla studio, 2013. - 1 DVD (118 min) : skaņa, krās. ; 12 cm. - DVD video ; reģions: 0. - Latviešu valodā ar subtitriem krievu, angļu un lietuviešu val. - Uz apvāka anot. latviešu val.
        Spēlfilmas.
Bērziņš, Uldis, 1944-. Izņemts no skolas [skaņu ieraksts] : dzeja / Uldis Bērziņš ; sakārt. un lasa Kaspars Znotiņš ; skaņu režisors Olivers Tarvids. - [Rīga ] : Apostrofs, 2014. - 1 CD (38:23) : digitāls ; 12 cm + teksta piel. ([8] lpp. : ģīm. ; il. ; 12 cm). - (Klausāmgrāmata). (Kultūras kanons). - Pielikumā komentāri latviešu val.
        ISBN 9789984886060.
        Latviešu dzeja. Audiogrāmatas. Kanons (literatūra).
Gaile, Inga, 1976-. Āda [skaņu ieraksts] : luga / teksts: Inga Gaile ; mūzika: Jānis Burmeisters. - [Rīga] : Apostrofs, 2014. - 1 CD (58:02) : digitāls ; 12 cm + teksta piel. ([8] lpp. : il. ; 12 cm). - Pielikumā anotācija latviešu val.
        ISBN 9789984886077.
        Latviešu drāma. Audiogrāmatas.
Grimm, Jacob, 1785-1863.  Sarkangalvīte [skaņu ieraksts] / brāļi Grimmi. - Rīga : Dagmāra-stereo, [s.a.]. - 1 CD (55:14) : digitāls, stereo ; 12 cm.
        Sarkangalvīte -- Kā ezis ar zaķi gāja skrieties -- Salms, ogle un pupa -- Spole, atspole un adata -- Kristāla lode -- Neapmierinātais kurpnieks -- Gudrinieki -- Runcis un lapsa -- Ganu zēns.
        Literārās pasakas, vācu.
Holmsa, Pegija.  Mazā nāriņa Ariēlas bērnība [videoieraksts] : Little Mermaid Ariels Beginning : animācijas filma / režisore Pegija Holmsa. - Rīga : Forum Cinemas Home Entertainment, 200x. - 1 DVD (74 min.).
Landaus, G.  Sniegbaltītes skola [skaņu ieraksts] : muzikāla pasaka / G. Landaus. - Rīga : Dagmāra-stereo, [s.a.]. - 1 CD : digitāls, stereo ; 12 cm. - (Audio bērniem).
Reiniks, Lauris, 1979-.  Ziemassvētkos [video ieraksts].] : koncerts Arēnā Rīga. - Rīga : Micrec, 2013. - 1 DVD (43:09) : digitāls, stereo.
        Pasakā ; Dāvana / Lauris Reiniks ; Karīna Tropa.
        Populārā mūzika.
Stāraste, Margarita, 1914-2014.  Pasaku ābece [skaņu ieraksts] / Margarita Stāraste. - Rīga : Dagmāra-stereo, [s.a.]. - 1 CD (56:09) : digitāls, stereo ; 12 cm. - (Audio bērniem).
        Ābeces.
 Zelta zirgs [videoieraksts] : animācijas filma / režisors Reinis Kalnaellis ; prod. Vilnis Kalnaellis ; scenār. aut. Cecile Somers ; dial. aut. Andris Akmentiņš ; māksl.: Xavier Dujardin, Laima Puntule ; anim. rež. Taiga Zīle ; komp. Anselme Pau ; sk. rež. Andris Barons ; lomas ierunājuši: Laima Vaikule, Uldis Dumpis, Zane Dombrovska ... [u.c.]. - Rīga : Rija, 2014. - 1 DVD (79min). - Visiem reģioniem ; DVD formāts: 16:9. - Skaņa un subtitri latv. val.
        Multiplikācijas filmas.
Ziedonis, Imants, 1933-2013.  Blēņas un pasakas [skaņu ieraksts] / Imants Ziedonis. - [Rīga] : Dagmāra-stereo, [s.a.]. - 1 CD (51:39) : digitāls, stereo ; 12 cm.
        Literārās pasakas, latviešu.
Žolude, Inga, 1984-. Sarkanie bērni [skaņu ieraksts] : romāns / Inga Žolude. - [Rīga] : Apostrofs, 2013. - 1 CD (8:02:41) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([8] lpp. : ģīm. ; 12 cm). - (Klausāmgrāmata). - MP3 formātā. - Pielikumā anotācija latviešu val. . - Aprakstīts pēc ietvara.
        ISBN 9789984886053.
        Latviešu romāni. Audiogrāmatas.